FAD - Förbundet för

Alkohol- och Drogterapeuter

och

Anhörigterapeuter

Behovet att beskriva god missbruks-behandling är stort. Även om kunskaperna finns så används de inte optimalt i idag.

Orsakerna därtill är flera. En är den låga status det innebär att arbeta med missbrukare. En annan orsak är uppfattningen att ”det är så svårt så det är ingen idé att försöka”.

Det är således oklart vad som menas med god missbruksbehandling. Behov finns därför av kompletterande certifieringsutbildningar för de som idag arbetar med missbruksbehandling. Det kan även vara aktuellt att certifiera behandlingshem.

Ska certifieringar bli till nytta måste man nog-grant formulera kriterier för vad som är nöd-vändigt då det gäller kunskaper och förmåga hos behandlingspersonal och behandlings-verksamheter.

FAD:s kriterier för certifiering

Som yrkesförbund för professionella alkohol- och drogterapeuter har vi formulerat våra synpunkter på kriterier för god missbruks-behandling.

Kriterier kan beskrivas på olika detaljnivåer och med olika teoretiska förankringar.

Här återges kortfattat FAD:s kriterier för att en person ska kunna ge god professionell behandling till klienter med substansrelaterade störningar (SRS).

Beskrivningen överensstämmer i all väsentlighet med både svenska, amerikanska och andra länders erfarenheter av SRS-behandling.

 

Personen ska kunna

1. Ställa och tillämpa differentierad SRS-diagnostik enligt DSM, ICD och JD (Jellineks diagnostik).

2. Bedöma klienters behov, avseende även tillkommande variabler som fysiskt hälsa, psykisk hälsa, social situation, existentiella perspektiv etc.

3. Behärska SRS-prognostik och utifrån tidigare insikter bedöma troliga behandlingsresultat.

4. Planera både behandling och behand- lingsprogram för grupper och enskilda klienter.

5. Matcha, vilket innebär att samtliga variabler används för optimalt resultat.

Matchningsvariablerna är

 klientens diagnos och tilläggsdiagnoser

 personalens utbildning, erfarenhet, personlighet

 behandlingsprogram

 miljö

 tid

6. Behandla enligt flera olika program, både individuellt och i grupp. Följande inriktningar är mest användbara

 kognitivt inriktad SRS-behandling

 KBT-inriktad SRS-behandling

 tolvstegsinriktad SRS-behandling

 existentiellt inriktad SRS-behandling

7. Evaluera, vilket innebär

 att utvärdera klientens framåtskri-dande i behandlingen och då så behövs göra nödvändiga successiva precisioner

 att utvärdera behandlingens effekter efter avslutad behandling

 att använda utvärderingsresultat för att nå bättre program och tekniker

8. Använda test och bedömningsinstrument för bästa möjliga struktur från början till slut av behandlingen.

9. Samverka med andra professioner - så kallad case management - med klienten i centrum.

10. Inse och rekommendera klientens behov av (kompletterande) insatser från andra organisationer.

11. Informera, ge råd, motivera och utbilda klienter.

12. Inse och använda anhöriga som resurser då så är lämpligt.

13. Informera, ge råd och utbilda anhöriga.

14. Hantera krissituationer.

15. Behärska och använda kunskaper i personlighetspsykologi och behandling av både existentiell och situationell ångest.

16. Tillämpa administrativa rutiner, rapportering, journalföring och remittering enligt lagar och avtal.

17. Ta emot och använda handledning.

Alla som arbetar självständigt bör ha minst

två års tidigare erfarenhet av praktik eller

arbete med SRS-behandling (på minst

halvtid) i personalgruppssamverkan.

 Den som har egen erfarenhet av SRSproblematik,

drogmissbruk eller anhörigskap

bör ha minst fyra års nykterhet innan

han eller hon börjar arbeta som alkoholoch

drogterapeut.

 Den som ska arbeta som alkohol- och

drogterapeut ska genomgå egen

samtalsterapi under minst 25 timmar eller

motsvarande gruppterapi.

Syftet är att få erfarenhet av att i samverkan

med en ”hjälpare” ändra något hos sig

själv, oavsett det gäller tankar, känslor

och/eller beteende.

Sådan erfarenhet ger en ödmjukare

inställning till klienterna och deras

svårigheter.

Deltagande i självhjälpsgrupper är

värdefullt men ersätter inte terapi.

FAD, Förbundet för alkohol- och drogterapeuter

Här samlas vi som arbetar med behandling av

missbruk, beroende och anhöriga. Som

yrkesförbund (inte fackförbund) för vi fram

våra yrkeskunskaper.

Det finns inga genvägar till god missbruksbehandling.

Den som testar sina kunskaper mot FAD:s 17

kriterier kan erhålla FAD:s auktorisation som

alkohol- och drogterapeut.

Kriterierna kan också användas för att komplettera

andra yrken. Sjuksköterskor, socionomer,

behandlingsassistenter och andra

är välkomna som FAD-medlemmar och att

efter komplettering av sina kunskaper erhålla

FAD-auktorisationen