Programförklaring

Programförklaring

Stockholm 13 juni 2007, reviderad 19 mars 2024


Vi har till uppgift att främja yrkesfrågorna för alkohol- och drogtera-peuter och anhörigterapeuter

samt andra som arbetar med beroendeproblematik. Sveriges befolkning har rätt till professionell behandling av specialister inom missbruk och beroendebehand-ling. Alltför länge har man betraktat problemet alkoholism, narkomani, substans-relaterade störningar etc som en enda sjukdom och man har därför letat efter en enda bot.

Vi anser att alkoholism, narkomani etc är ett syndrom

som kräver professionell diagnostik och prognostik, behandlingsplanering och matchning, multivariat behandling samt evaluering värd namnet. Ett syndrom kan enkelt beskrivas som flera sammankopplade störningar, brister och sjukdomar. Förutom alkoholism och narkomani finns många andra tillstånd som framgångsrikt kan behandlas om man betraktar dem som syndrom och låter utbildade alkohol- och drogterapeuter behandla även dessa, såsom läkemedelsmissbruk, spelmani, anorexia, bulimi, köpmissbruk, relationsmissbruk, sexmissbruk och ett antal andra beroendetillstånd som ger kraftiga negativa konsekvenser både för den drabbade och för dennes omgivning. En del syndrom är relaterade till en kemisk substans och andra är det inte.

Vi anser att ingen vetenskapsdiciplin ensidigt kan annektera problemet

eftersom det sträcker sig över många kunskapsområden och vetenskaper. Man har gjort alkoholism till en medicinsk fråga. Läkarna anses vara experter på alkoholism. Enbart medicinsk behandling ger försumbara resultat. Det är få läkare som deltar i den praktiska behandlingen och de har således inte helhetsperspek-tiv. Helhetsperspektivet saknas också hos sjuksköterskor, socionomer, friskvår-dare, psykologer, psykoterapeuter, präster, diakoner och andra etablerade yrkesgrupper. Därför kvarstår problemen. Dessa yrken, inkl läkare, är dock till stor hjälp vid framgångsrik missbruksbehandling. Ibland framhålls den ena eller andra uppfattningen som den ”riktiga” om missbruk och beroende. FADs medlemmar har både helhetsperspektiv och multivariata yrkeskunskaper för att ge varje person rätt behandling utförd av rätt personal i rätt tid och i rätt miljö.

Vi anser att alkohol- och drogterapeut och anhörigterapeuter är yrkes-titlar för särskilda yrken.

Det finns (år 2024) tusentals utbildade alkohol- och drogterapeut. Tyvärr likställs alkohol- och drogterapeuter och anhörigterapeuter med behandlingsassistenter. Om man vill söka arbete som alkohol- och drogterapeut eller anhörigterapeut blir man hänvisad till behandlingsassistentanställningar. Behandlingsassistent är en allmän beteckning på personal för många olika arbetsuppgifter inom hela vård-, omsorgs- och rehabliterings- och habiliteringsområdet inräknat åldringsvård, barn- och ungdomsvård, psykiatri. Som ett resultat av att det offentliga samhället ännu inte uppfattat våra unika yrken så finns det ingen statistik över antalet yrkesverksamma och ingen möjlighet till CSN-stöd för utbildning till alkohol- och drogterapeut och anhörigterapeut.

Vi anser att samhällets resurser slösas bort

när beslutsfattare och tjänstemän inte kan skilja ineffektiv behandling från effektiv. Man är villig att lägga hundratals miljoner skattekronor på behandling som sägs vara bra men som ger nästintill nollresultat. Där våra kunskaper som yrkesgrupp tas tillvara undviks många lidanden och onödiga dödsfall vilket samtidigt innebär ekonomiska besparingar för såväl samhälle som enskilda medborgare.